Zapisy na kurs prawa jazdy w Omega Szczecinek - www.omega.szczecinek.pl

Jak zapisać się na kurs

Wiek:

Kat. A1 – 15 lat i 9 miesięcy

Kat. A2 – 17 lat i 9 miesięcy

Kat. A – 23 lata i 9 miesięcy lub 2 lata po uzyskaniu uprawnień na kat. A2

Kat. B – 17 lat i 9 miesięcy

Kat. B+E – po uzyskaniu uprawnień na kat.B

Kat. C - 21 lat lub 18 lat (w tym wieku wymagane jest ukończenie kwalifikacji wstępnej). Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.

Kat. C+E - 21 lat lub 18 lat (w tym wieku wymagane jest ukończenie kwalifikacji wstępnej). Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.

 

Aby zapisać się na kurs należy:

- zrobić badanie lekarskie. Lekarze wykonujący badania kandydatów na kierowców:

  * Halina Miernikowska - kategorie: AM, A1, A2, A, B, B+E - kontakt 604 520 617 (obowiązuje ogólna kolejka pacjentów)
  * Jacek Froehlich - kategorie AM, A1, A2, A, B, B+E - kontakt 796 584 144 (obowiązuje ogólna kolejka pacjentów)
  * Barbara Kuryło - Kałużniacka - kategorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, świadectwo kwalifikacji, szkolenia okresowe - kontakt 604 434 417 (obowiązuje ogólna kolejka pacjentów)
  * Andrzej Grobelny - kategorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, świadectwo kwalifikacji, szkolenia okresowe - kontakt 94 374 58 02 (obowiązuje ogólna kolejka pacjentów)
  * Przemysław Ołpiński - kategorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, świadectwo kwalifikacji, szkolenia okresowe - kontakt PODIMED 94 366 19 60 (obowiązuje ogólna kolejka pacjentów)
  * Robert Zagrzejewski - badania psychotechniczne do kategorii C i C+E, oraz świadectwa kwalifikacji i szkolenia okresowego - kontakt 509 214 515

- posiadać kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

- posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna),

- posiadać zgodę rodziców lub opiekunów (jeśli zapisujesz się na kurs 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku) - druk do pobrania w Biurze Ośrodka, lub poniżej

pobierz_doc  pobierz_pdf

 

Z badaniem lekarskim, zdjęciem, dowodem tożsamości i ewentualnie zgodą rodziców należy udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) i pobrać PROFIL PKK (trwa to kilka minut),

 

Z PROFILEM PKK zgłaszasz się do biura OMEGI i już jesteś szczęśliwym uczestnikiem kursu! A potem to już z górki :-)

 

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

  kategorii AM:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim (na przykład mały quad),
c) zespółem pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce;

  kategorii A1:
a)  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b)  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
d) zespołem pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce;

 kategorii A2:
a)  motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b)  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
d) zespołem pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce;

 kategorii A:
a)  każdym motocyklem,
b)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
c) zespołem pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce;

  kategorii B1:
a) czterokołowcem (na przykład duży quad),
b) pojazdami z kategorii AM;

  kategorii B:
a)  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg) - łączna dopuszczalna masa calkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
c)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3 500 kg,
d) ciągnikiem rolniczym (tylko w Polsce), pojazdem wolnobieżnym np. walec (tylko w Polsce) oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg) - (tylko w Polsce),
e) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
f) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko w Polsce),
g) jeśli zdasz dodatkowy egzamin praktyczny i masz dodatkowy wpis w prawie jazdy (B96) - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 4 250 kg;

 kategorii B+E: pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii B, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t. Kat. B+E uprawnia także do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);

 kategorii C
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
b) zespołem pojazdów - powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg),
c) pojazdem z kategorii AM,
d) ciągnikiem rolniczym (tylko w Polsce),
e) pojazdem wolnobieżnym np. walec (tylko w Polsce),
f) zespłem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - (tylko w Polsce),
g) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - (tylko w Polsce);

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat lub 18 lat (w tym wieku wymagane jest ukończenie kwalifikacji wstępnej). Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie kategorii B prawa jazdy. Kurs kategorii C można odbyć jednocześnie z kursem kategorii C+E - TANIEJ!!

 kategorii C+E:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą,
b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep (tylko w Polsce),
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep (tylko w Polsce);

Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy oraz musi mieć ukończone 21 lat lub 18 lat (w tym wieku wymagane jest ukończenie kwalifikacji wstępnej). Kurs kategorii C+E można odbyć jednocześnie z kursem kategorii C - TANIEJ!!

webmaster: www.krazek1.pl